ท่านทราบหรือไม่ว่า

กิจกรรมในแต่ละวันของท่านมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเท่าใด

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากกิจกรรมในชีวิตประจำวันของผู้บริโภครายบุคคล ได้แก่ การอุปโภคบริโภคในบ้านเรือน การเดินทางไปทำงานหรือสันทนาการ และการบริโภคอาหาร ที่แสดงค่าเป็นกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือที่เรียกว่า “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบุคคล” ที่ได้จากการคำนวณโดยเว็บไซต์นี้ สามารถแสดงผลในรูปกราฟ โดยบ่งชี้กิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด และเสนอทางเลือกในการลดผลกระทบด้วยการชดเชยคาร์บอนในรูปของพื้นที่ป่า ที่ต้องปลูกเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของตน

 

 

 

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization). © Web-based Thai Carbon Footprint Calculator, 2013 All right reserve.
Develop by Department of Environmental Science, Kasetsart University & The Joint Graduate School of Energy and Environment