ถามตอบข้อสงสัยที่พบบ่อย

 

 
คาร์บอนฟุตพริ้นท์คืออะไร ?
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ หมายถึง ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยอาจคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือหน่วยงาน
 

 

 
ทำไมต้องคำนวณขนาดคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จะทำให้ผู้บริโภคทราบถึงปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมประจำวัน และกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการเลือกซื้อสินค้าและเปลี่ยนแปลงวิธีการบริโภค เพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 

 

 
ทำไมขนาดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จึงคำนวณเป็นปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า?
ในการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ กำหนดให้ค่าศักยภาพการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็น
หนึ่ง และมีการคำนวณค่าศักยภาพการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของก๊าซเรือนกระจกอื่นๆเทียบเท่ากับค่าศักยภาพการ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น ก๊าซมีเทน มีค่าศักยภาพการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศเป็น 25 เท่าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 

 

 
จะทราบได้อย่างไรว่าขนาดคาร์บอนฟุตพริ้นท์สูงหรือต่ำ?
ไม่มีค่ามาตรฐานขนาดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่จะบ่งชี้ว่าสูงหรือต่ำ นอกจากจะนำไปเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคนต่อปีในระดับประเทศหรือระดับโลก
 

 

 
หากต้องการเลือกซื้อสินค้าที่มีขนาดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำ จะสามารถทำได้อย่างไร?
ควรเลือกซื้อสินค้าที่มีฉลากคาร์บอนที่บอกขนาดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ทางเลือก เนื่องจากมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำกว่า
 

 

 

 

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization). © Web-based Thai Carbon Footprint Calculator, 2013 All right reserve.
Develop by Department of Environmental Science, Kasetsart University & The Joint Graduate School of Energy and Environment